401492-60โครงงานฟิสิกส์ 2
Physics Project 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง นำเสนอ เผยแพร่ รายงานการศึกษา  
เงื่อนไขรายวิชา: 401491
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0011.24**011C13211X    
ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชัญญา เสริมศรีทอง
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
ผศ. ชำนาญ พร้อมจันทึก
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-2-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง นำเสนอ เผยแพร่ รายงานการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123