401342-60วัสดุศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental of Material Science)
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดวางอะตอม พันธะ เซลล์หนึ่งหน่วย ระบบผลึก ระนาบ ดัชนีมิลเลอร์ความไม่สมบูรณ์ในผลึก การแพร่ในของแข็ง แผนภาพเฟส ชนิดวัสดุ โลหะ เซรามิก วัสดุผสม พอลิเมอร์ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้วัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0011.24**011C14410X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
4-4-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดวางอะตอม พันธะ เซลล์หนึ่งหน่วย ระบบผลึก ระนาบ ดัชนีมิลเลอร์ความไม่สมบูรณ์ในผลึก การแพร่ในของแข็ง แผนภาพเฟส ชนิดวัสดุ โลหะ เซรามิก วัสดุผสม พอลิเมอร์ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้วัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123