401494-60เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข?อบังคับเกี่ยวข?องกับสหกิจศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความรู?พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช?น การเลือกสถานประกอบการ วิธีเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณ?งานอาชีพ ความรู?พื้นฐานที่จําเป็นปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร?างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป?นผู?ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค?กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
รายวิชาต่อเนื่อง:401495, 401496
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-14:3024.208024C15510X    
ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-5-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข?อบังคับเกี่ยวข?องกับสหกิจศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความรู?พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช?น การเลือกสถานประกอบการ วิธีเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร
และการสัมภาษณ?งานอาชีพ ความรู?พื้นฐานที่จําเป็นปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร?างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเป?นผู?ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค?กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123