403242-60ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
Genetics Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาพันธุศาสตร์ในแมลงหวี่ การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวและสองลักษณะ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ในวิชาพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์คารีโอไทป์  การวิเคราะห์เพดดิกรี การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ การแยกสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิต พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-15:2024.425024C291613X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
19-16-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09**
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาพันธุศาสตร์ในแมลงหวี่ การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวและสองลักษณะ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ในวิชาพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์คารีโอไทป์
การวิเคราะห์เพดดิกรี การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ การแยกสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิต พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123