403302-60ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การสกัดดีเอ็นเอ เจลอิเล็กโตร โฟริซิส พีซีอาร์ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 403301
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 403301
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-15:2024.425024C412813X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-12-0
19-16-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.03**
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.03**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การสกัดดีเอ็นเอ เจลอิเล็กโตร โฟริซิส พีซีอาร์ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123