403321-60กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
Anatomy and Physiology of Animals
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาโครงสร้าง ตำแหน่งของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ กระดูก กล้ามเนื้อ เม็ดเลือด ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของอวัยวะในระบบต่างๆ กลไกการทำงานและการประสานงานระหว่างอวัยวะในระบบต่างๆ  
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร07:00-12:0011.36 (คี่)011C261610X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. จิณณวัตร์ มานะเสถียร
ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง ตำแหน่งของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ กระดูก กล้ามเนื้อ เม็ดเลือด ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของอวัยวะในระบบต่างๆ กลไกการทำงานและการประสานงานระหว่างอวัยวะในระบบต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123