403471-60โครงการวิจัยทางชีววิทยา
Research Project in Biology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาค้นคว้า รวบรวม ทดลอง วิจัยทางชีววิทยา จรรยาบรรณการวิจัย การเขียนรายงาน และเสนอผลงานวิจัย  
เงื่อนไขรายวิชา: 403103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0011.409**011C211110X    
ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้า รวบรวม ทดลอง วิจัยทางชีววิทยา จรรยาบรรณการวิจัย การเขียนรายงาน และเสนอผลงานวิจัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123