403318-60ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องต้นของพืช
Introduction to Plant Molecular Biology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและค้นคว้า จีโนมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีน สัญญาณที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะของพืช เทคนิคสำคัญในงานทางด้านชีวโมเลกุลของพืช การศึกษาจำนวนชุดและรูปร่างของโครโมโซมพืชโดยใช้เทคนิคการย้อมสี และการเตรียมสไลด์  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-17:0024.420024C22517X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-5-7
10-0-10
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและค้นคว้า จีโนมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีน สัญญาณที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะของพืช เทคนิคสำคัญในงานทางด้านชีวโมเลกุลของพืช การศึกษาจำนวนชุดและรูปร่างของโครโมโซมพืชโดยใช้เทคนิคการย้อมสี และการเตรียมสไลด์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123