403317-60ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์
Seed Biology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ์ การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร10:00-12:0011.34 (คี่)011C21417X    
  อังคาร13:00-16:0011.34 (คี่)011C      
ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-4-7
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ์ การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123