403414-60พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม
Industrial Botany
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาส่วนประกอบของชีวมวลพืช การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจากการเกษตรไปเป็นสารอินทรีย์เคมี กระบวนการผลิตน้ำตาล สารเคมีจากเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน สารเคมีจากชีวมวล การผลิตโปรตีนจากใบพืชและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร  สารให้ความหวานที่มีต้นกำเนิดจากพืช ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและเภสัช บทสรุปของพฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-17:0024.420024C22517X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธีระ ธรรมวงศา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-5-7
10-0-10
สอบปลายภาค: 2 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.06**
คำอธิบายรายวิชา
ส่วนประกอบของชีวมวลพืช การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจากการเกษตรไปเป็นสารอินทรีย์เคมี กระบวนการผลิตน้ำตาล สารเคมีจากเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน สารเคมีจากชีวมวล การผลิตโปรตีนจากใบพืชและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
สารให้ความหวานที่มีต้นกำเนิดจากพืช ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและเภสัช บทสรุปของพฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123