207316-60การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการแปลเบื้องต้นและทักษะการแปลอย่างเป็นระบบ การแปลข้อความในระดับประโยคและข้อความสั้น ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เน้นการเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสมและถูกต้อง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1027.04.09**029C45432X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
43-43-0
2-0-2
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
  P2 อังคาร12:50-15:2036.04.09**050C45423X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
41-41-0
4-1-3
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
  P3 พุธ12:50-15:209.12.05-06**009C45450X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
43-43-0
2-2-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.06.11**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [551212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์13:40-16:1036.05.04**050C312110X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-19-2
10-2-8
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [552212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 20 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
ภาษาอังกฤษ [602212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [552212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 19 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการแปลเบื้องต้นและทักษะการแปลอย่างเป็นระบบ การแปลข้อความในระดับประโยคและข้อความสั้น ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เน้นการเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสมและถูกต้อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123