207356-60ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการบินในอาชีพต่างๆ ได้แก่ พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบินและภาคพื้นดิน และอาชีพในท่าอากาศยาน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0027.05.08(คู่)029C1376077X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-22-11
33-7-26
28-14-14
33-17-16
10-0-10
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการบินในอาชีพต่างๆ ได้แก่ พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบินและภาคพื้นดิน และอาชีพในท่าอากาศยาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123