207453-60การจัดการธุรกิจด้านภาษา
Management in Language Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการให้บริการด้านธุรกิจการแปลเอกสาร การจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ แนวทางประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวช้องในการดำเนินธุรกิจ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-16:0027.05.08(คี่)029C672839X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-13-13
31-15-16
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
การให้บริการด้านธุรกิจการแปลเอกสาร การจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ แนวทางประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวช้องในการดำเนินธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123