207251-60ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางธุรกิจ การบอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดคุยเพื่อเข้าสังคม โดยเน้นการสนทนาในสำนักงาน  รวมทั้งศึกษาคำศัพท์เฉพาะและสำนวนทางด้านธุรกิจที่ใช้ในการเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาต่อเนื่อง:207252
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.04.09**029C453312X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-33-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
  P2 พุธ12:50-16:1027.04.09**029C453312X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Mr.James Patterson Turnbull
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-33-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
คำอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางธุรกิจ การบอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดคุยเพื่อเข้าสังคม โดยเน้นการสนทนาในสำนักงาน
รวมทั้งศึกษาคำศัพท์เฉพาะและสำนวนทางด้านธุรกิจที่ใช้ในการเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123