207252-60ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ในวงธุรกิจ โครงสร้าง สำนวน ความรู้เชิงธุรกิจจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต การนำเสนอและงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การประชุม การสัมมนา และการเจรจาทางธุรกิจ  
เงื่อนไขรายวิชา: 207251
รายวิชาต่อเนื่อง:207455(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.04.07**029C43349X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-32-1
10-2-8
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
  P2 ศุกร์08:40-12:009.14.06**009C463115X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-31-5
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ในวงธุรกิจ โครงสร้าง สำนวน ความรู้เชิงธุรกิจจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต การนำเสนอและงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การประชุม การสัมมนา และการเจรจาทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123