207353-60การอ่านอังกฤษธุรกิจ
English Reading for Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อขยายวงคำศัพท์ สำนวน ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน อภิปรายในหัวข้อที่กำหนด  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.13(คู่)029C432914X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-29-4
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี15:20-17:5027.04.15(คี่)029C453411X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อขยายวงคำศัพท์ สำนวน ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน อภิปรายในหัวข้อที่กำหนด

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123