207364-60ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
English for International Tourism Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และการปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปเอเชีย  ได้แก่ การเตรียมที่พัก และการเดินทาง ขั้นตอนในการนำนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1036.05.07**050C443014X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-29-5
10-1-9
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
  P2 จันทร์12:50-16:1027.04.11**029C35341X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
4-4-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และการปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปเอเชีย
ได้แก่ การเตรียมที่พัก และการเดินทาง ขั้นตอนในการนำนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123