207492-60การศึกษาเอกเทศภาษาอังกฤษธุรกิจ
Independent Studies in Business English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทักษะวิธีการในการทำวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การเสนอประเด็นหรือหัวข้อวิจัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานตามหัวข้อที่สนใจศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.07**029C453411X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-34-5
6-0-6
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [601212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
  P2 พุธ08:40-12:009.12.12**009C433112X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-30-3
10-1-9
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [601212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.11.07-08
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [601212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.11.07-08
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์08:40-12:000201ออนไลน์054C231310X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-13-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [602212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 21 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะวิธีการในการทำวิจัยทางธุรกิจเบื้องต้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การเสนอประเด็นหรือหัวข้อวิจัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานตามหัวข้อที่สนใจศึกษาอย่างเป็นอิสระ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123