207357-60ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ด้านการตลาด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หลักการตลาด สินค้า สถานที่ ราคา การส่งเสริมสินค้า เป้าหมายทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร09:00-12:0027.05.08(คู่)029C1377661X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-12-21
33-26-7
28-21-7
33-16-17
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ด้านการตลาด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หลักการตลาด สินค้า สถานที่ ราคา การส่งเสริมสินค้า เป้าหมายทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123