207358-60ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า
English for Customer Service
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการให้บริการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการและดูแลลูกค้า ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ การดูแลลูกค้า การใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0036.05.05 (คู่)050C36279X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-1-9
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
  P2 อังคาร13:00-16:0027.04.09(คี่)029C41329X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
10-1-9
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.04**
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการให้บริการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการและดูแลลูกค้า ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ การดูแลลูกค้า การใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123