410207-59ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน จิตวิทยา การรับรู้ พฤติกรรมมนุษย์ต่อการใช้งาน หลักการการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้  การประเมินผลซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างกรณีศึกษาการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.03.03**029C27270X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
  P2 ศุกร์08:40-12:0032.04.03**044C26260X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน จิตวิทยา การรับรู้ พฤติกรรมมนุษย์ต่อการใช้งาน หลักการการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้
การประเมินผลซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างกรณีศึกษาการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123