426241-60โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสำคัญของโภชนศาสตร์ สรีรวิทยาการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์ โภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ในร่างกายสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์  
เงื่อนไขรายวิชา: 402241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0011.45 (คู่)011C19109X    
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ศิวพร แพงคำ
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
9-9-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของโภชนศาสตร์ สรีรวิทยาการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์ โภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ในร่างกายสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123