210113-60ภาษาจีนระดับต้น 2
Basic Chinese 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง พูด อ่าน เขียน บทสนทนา เนื้อเรื่อง บทความ คำศัพท์ วลี ประโยค ฟังบทสนทนา เนื้อเรื่อง แล้วตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น การพูด เล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน  การฝึกใช้คำศัพท์ วลี ประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ความสามารถในการตอบคำถาม ความรู้พื้นฐานคำศัพท์ 600 คำ
เงื่อนไขรายวิชา: 210112
รายวิชาต่อเนื่อง:210210
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1036.04.09**050C463412X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-34-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
  P2 พุธ08:40-12:0027.04.07**029C45378X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-3-7
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.07**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.07**
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง พูด อ่าน เขียน บทสนทนา เนื้อเรื่อง บทความ คำศัพท์ วลี ประโยค ฟังบทสนทนา เนื้อเรื่อง แล้วตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น การพูด เล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
การฝึกใช้คำศัพท์ วลี ประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ความสามารถในการตอบคำถาม ความรู้พื้นฐานคำศัพท์ 600 คำ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123