210114-60การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการอ่านบทสนทนา เนื้อเรื่องสั้นๆ การตอบคำถาม การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ความแม่นยำในการอ่านออกเสียง การใช้พจนานุกรมภาษาจีนเพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง  
รายวิชาต่อเนื่อง:210212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.07**029C422814X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางจินตนา แย้มละมุล
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-28-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.09**029C453015X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางจินตนา แย้มละมุล
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
36-30-6
9-0-9
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.06.06**
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านบทสนทนา เนื้อเรื่องสั้นๆ การตอบคำถาม การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ความแม่นยำในการอ่านออกเสียง การใช้พจนานุกรมภาษาจีนเพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123