210120-60ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Chinese for Communication in Daily Life
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการออกเสียงภาษาจีนคำศัพท์วลีประโยคไวยากรณ์เบื้องต้น การสื่อสาร สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.04.11**029C39381X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,36-34-2
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.05-06**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.05-06**
  P2 อังคาร12:50-16:1027.04.09**029C35341X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวจิราพร ปาสาจะ
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,35-34-1
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.05-06**
คำอธิบายรายวิชา
การออกเสียงภาษาจีนคำศัพท์วลีประโยคไวยากรณ์เบื้องต้น การสื่อสาร สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123