418311-60คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์
Computer and Information Technology for Home Economics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษากระบวนการในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบ ด้าน การออกแบบตราสินค้า การพัฒนาอัตลักษณ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และในชีวิตประจำวันได้ และฝึกปฏิบัติ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-17:0027.03.06**029C33312X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,33-31-2
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คหกรรมศาสตร์ [601211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ คห.3**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบ ด้าน การออกแบบตราสินค้า การพัฒนาอัตลักษณ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และในชีวิตประจำวันได้ และฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123