501326-60การควบคุมและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Control and Quality Management Laboratory in Industry
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวความคิด วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง การใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ อนุกรมมาตรฐาน  ระบบการประกันคุณภาพเบื้องต้น ปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมคุณภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-17:5027.03.04029C211110X    
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อนุชิต คงฤทธิ์
สำรองให้:การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการอุตสาหกรรม [621318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.2.09 **
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์15:20-20:2027.03.07**029C25178X    
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วิชยา ริงคะนานนท์
สำรองให้:การจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
10-2-8
สอบปลายภาค: 26 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการอุตสาหกรรม [626318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.2.09 **
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิด วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง การใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ อนุกรมมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพเบื้องต้น ปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมคุณภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123