406424-60เทคโนโลยีอาหารหมักและผลิตภัณฑ์
Fermentation Technology and Products
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประเภทของการหมัก จุลินทรีย์ที่สำคัญในกระบวนการหมัก การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อกระบวนการหมัก กรรมวิธีการผลิตอาหารหมัก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์15:20-18:40เทคโนฯอาหาร1**031C30219X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
สำรองให้: ทุกชั้นปี30-21-9
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาญี่ปุ่น [621212209] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ ป.เคมีอาหาร**
ภาษาญี่ปุ่น [621212209] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ ป.เคมีอาหาร**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ ป.เคมีอาหาร**
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ ป.เคมีอาหาร**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ ป.เคมีอาหาร**
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทของการหมัก จุลินทรีย์ที่สำคัญในกระบวนการหมัก การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อกระบวนการหมัก กรรมวิธีการผลิตอาหารหมัก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ และปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123