210211-60ภาษาจีนระดับต้น 4
Basic Chinese 4
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง พูด อ่าน เขียนบทความที่มีความหลากหลาย การอ่านบทความ การแสดง ความคิดเห็นต่อบทความ การฟังข้อความ และการพูด เล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟัง การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ภาษาที่ทันสมัย กะทัดรัด ความรู้พื้นฐานคำศัพท์ 1,200 คำ  
เงื่อนไขรายวิชา: 210210
รายวิชาต่อเนื่อง:210310, 210462
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.04.11(คี่)029C35296X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพชรพล ชื่นจิตร
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-29-3
3-0-3
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.11(คี่)029C38317X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพชรพล ชื่นจิตร
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-26-5
4-2-2
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง พูด อ่าน เขียนบทความที่มีความหลากหลาย การอ่านบทความ การแสดง ความคิดเห็นต่อบทความ การฟังข้อความ และการพูด เล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟัง การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ภาษาที่ทันสมัย กะทัดรัด ความรู้พื้นฐานคำศัพท์ 1,200 คำ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123