210213-60การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง การพูด สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การฟังบทสนทนาการเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ การอธิบาย การใช้สำนวนง่ายๆในชีวิตประจำวัน  
รายวิชาต่อเนื่อง:210214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0036.04.06**050C412912X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Wan-Ting Huang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-29-2
10-0-10
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:009.10.12009C40355X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Wan-Ting Huang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
8-3-5
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P3 ศุกร์08:40-12:009.12.07-08**009C38371X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,38-37-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.03.09**
  P4 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.15**029C38380X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,38-38-0
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.03.09**
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง การพูด สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การฟังบทสนทนาการเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ การอธิบาย การใช้สำนวนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123