210214-60การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟังและการพูดบทสนทนา การสนทนาในหัวข้อที่กำหนด การพูดในที่ประชุม การพูดอย่างเป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การฟังจากสื่อต่างๆ การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟัง  
เงื่อนไขรายวิชา: 210213
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.04.07**029C42357X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Zhang Mingke
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
10-3-7
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.09**
  P2 อังคาร12:50-16:1027.04.11**029C36360X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Zhang Mingke
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
3-3-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
การฟังและการพูดบทสนทนา การสนทนาในหัวข้อที่กำหนด การพูดในที่ประชุม การพูดอย่างเป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การฟังจากสื่อต่างๆ การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟัง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123