210310-60ภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการอ่านบทสนทนา บทความรูปแบบต่างๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การกล่าว แสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้อง การเขียนสรุปใจความสำคัญ การฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว  
เงื่อนไขรายวิชา: 210211
รายวิชาต่อเนื่อง:210311
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.04.07**029C412714X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางจินตนา แย้มละมุล
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-24-7
10-3-7
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [551212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
  P2 ศุกร์08:40-12:009.10.12009C40328X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางจินตนา แย้มละมุล
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
34-25-9
6-6-0
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านบทสนทนา บทความรูปแบบต่างๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การกล่าว แสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้อง การเขียนสรุปใจความสำคัญ การฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123