210310-60ภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการอ่านบทสนทนา บทความรูปแบบต่างๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การกล่าว แสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้อง การเขียนสรุปใจความสำคัญ การฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว  
เงื่อนไขรายวิชา: 210211
รายวิชาต่อเนื่อง:210311
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.04.15**029C41401X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Shujuan Yang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร12:50-16:1027.04.15**029C423012X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Shujuan Yang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-30-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านบทสนทนา บทความรูปแบบต่างๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การกล่าว แสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้อง การเขียนสรุปใจความสำคัญ การฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123