210316-60การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translations 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการแปลคำ หลักการแปลวลี การแปลวลี แปลสำนวน ประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน การแปลบทสนทนา แปลข้อความและเอกสาร แปลบทความ การแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย  
รายวิชาต่อเนื่อง:210317
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ14:30-17:5027.04.15**029C392811X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. รุจิรา ศรีสุภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-28-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.09**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.13**029C42339X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. รุจิรา ศรีสุภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.10**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการแปลคำ หลักการแปลวลี การแปลวลี แปลสำนวน ประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน การแปลบทสนทนา แปลข้อความและเอกสาร แปลบทความ การแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123