210220-60สนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสนทนาปากเปล่า สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด การสนทนาสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามสมัยนิยม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0031.07.06**042C392811X    
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. รุจิรา ศรีสุภา
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-27-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม [601212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
  P2 ศุกร์14:30-17:509.06.08**009C442519X    
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. รุจิรา ศรีสุภา
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
34-24-10
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม [601212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.07-08**
  P3 ศุกร์08:40-12:009.06.06**009C45396X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Shujuan Yang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-35-0
10-4-6
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
  P4 จันทร์12:50-16:1027.04.11**029C35350X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Shujuan Yang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
34-35--1
1-0-1
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
สนทนาปากเปล่า สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด การสนทนาสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามสมัยนิยม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123