210220-60สนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสนทนาปากเปล่า สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด การสนทนาสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามสมัยนิยม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0036.04.06 (คู่)050C654619X    
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุราช
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-26-5
24-19-5
10-1-9
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
  P2 อังคาร08:00-12:0027.04.11(คี่)029C441727X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุราช
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
20-11-9
14-6-8
10-0-10
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.09**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.09**
คำอธิบายรายวิชา
สนทนาปากเปล่า สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด การสนทนาสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามสมัยนิยม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123