210422-60การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฏีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ลักษณะ บทบาทการสอน ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง วิธีสอนในชั้นเรียน การเขียนแผนการสอน หลักการทำแบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผล  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-15:2027.04.15**029C443113X    
ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Wan-Ting Huang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-31-3
10-0-10
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.05**
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
  P2 อังคาร08:40-11:109.06.07**009C37289X    
ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
Miss Wan-Ting Huang
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
27-27-0
10-1-9
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.06**
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ลักษณะ บทบาทการสอน ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง วิธีสอนในชั้นเรียน การเขียนแผนการสอน หลักการทำแบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123