210422-60การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฏีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ลักษณะ บทบาทการสอน ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง วิธีสอนในชั้นเรียน การเขียนแผนการสอน หลักการทำแบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผล  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0027.04.11(คู่)029C38299X    
ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์09:00-12:0036.04.05 (คู่)050C39309X    
ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ลักษณะ บทบาทการสอน ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง วิธีสอนในชั้นเรียน การเขียนแผนการสอน หลักการทำแบบทดสอบ การวัดผลและประเมินผล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123