409431-60เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
Statistical Forecasting Technique
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรสถิติประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการกรองข้อมูลเพื่อพยากรณ์ ตัวแบบพยากรณ์เบื้องต้น เทคนิคการควบคุมที่ปรับได้ เทคนิคของบอกซ์และเจนกินส์ การพยากรณ์ตามวิจารณญาณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1027.04.11**029C17710X    
สถิติประยุกต์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ณพฐ์ โสภีพันธ์
สำรองให้:สถิติประยุกต์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
7-7-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การกรองข้อมูลเพื่อพยากรณ์ ตัวแบบพยากรณ์เบื้องต้น เทคนิคการควบคุมที่ปรับได้ เทคนิคของบอกซ์และเจนกินส์ การพยากรณ์ตามวิจารณญาณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123