210340-60ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
Chinese for Service Industry
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทักษะการฟัง การพูด คำศัพท์ สำนวน บทสนทนา ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1027.04.15**029C41347X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
นางสาวปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
10-3-7
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.07-08**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
  P2 จันทร์12:50-15:209.10.11009C40319X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. พชรมน ซื่อสัจลือสกุล
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
34-31-3
6-0-6
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.07
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [601212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการฟัง การพูด คำศัพท์ สำนวน บทสนทนา ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123