210340-60ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
Chinese for Service Industry
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทักษะการฟัง การพูด คำศัพท์ สำนวน บทสนทนา ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0031.07.04 (คู่)042C423111X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.รุจิรา ศรีสุภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-31-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-16:0027.04.09(คี่)029C41329X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.รุจิรา ศรีสุภา
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการฟัง การพูด คำศัพท์ สำนวน บทสนทนา ในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123