210461-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
Preparation for Professional Experience in Chinese
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะแรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกตหรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ  
รายวิชาต่อเนื่อง:210462
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-15:0027.04.15**029C382810X    
ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์15:00-17:0027.04.15**029C39309X    
ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะแรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกตหรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123