417412-60เศรษฐกิจยุคดิจิทัล
Economic Digital
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทฤษฎีและบริบทของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล วิเคราะห์ผลกระทบของการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ กระบวนการสังคมและวัฒนธรรม สื่อดิจิทัล คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้งานวิทยาการหรือสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและอนาคต การใช้กรณีศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์15:20-18:4027.03.10**029C40382X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-38-2
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 15:00 - 17:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ [621211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.10**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.10**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.10**
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.10**
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.10**
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.10**
เศรษฐศาสตร์ [621219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.03.10**
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.10**
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.10**
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.03.10**
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและบริบทของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล วิเคราะห์ผลกระทบของการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ กระบวนการสังคมและวัฒนธรรม สื่อดิจิทัล คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้งานวิทยาการหรือสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและอนาคต การใช้กรณีศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123