301407-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
Preparation for Professional Experience in Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการ
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
รายวิชาต่อเนื่อง:301408, 301410
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ11:10-12:5027.03.05**029C443212X    
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วิภาวี พูลทวี
นางชิตวรา บรรจงปรุ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-32-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.36**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์10:20-12:0022.5.3**022C372611X    
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชิตวรา บรรจงปรุ
ผศ.ดร.วิภาวี พูลทวี
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
27-23-4
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123