512435-60การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม
Computer Program for Engineers
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานวิศวกรรม เช่น การออกแบบ การวางแผนการผลิต การประมวลผลการควบคุมคุณภาพ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ  รวมถึงการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงานวิศวกรรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ โครงสร้างการควบคุม การรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.05.06**029C281711X    
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายชาญศักดิ์ ตรีภพ
นายเสรี ภักดีสิริวัฒนกุล
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-17-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานวิศวกรรม เช่น การออกแบบ การวางแผนการผลิต การประมวลผลการควบคุมคุณภาพ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ
รวมถึงการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงานวิศวกรรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ โครงสร้างการควบคุม การรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123