501341-60การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการอุตสาหกรรม
Computer Application in Industrial Management
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์07:50-12:5027.03.03**029C231310X    
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม
สำรองให้:การจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-13-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123