501441-60การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer Simulation in Industry
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นเบื้องต้น เทคนิคการสร้างจำนวนสุ่มเพื่อการจำลองสถานการณ์ การจำลองสถานการณ์ด้วยมือ ภาษาที่ใช้ในการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง หลักและแนวคิดในการปรับปรุงด้วยแบบจำลองสถานการณ์ การประยุกต์การจำลองในปัญหาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์13:40-18:4027.03.03**029C25178X    
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม
สำรองให้:การจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
10-2-8
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการอุตสาหกรรม [626318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 38.2.12 **
คำอธิบายรายวิชา
การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นเบื้องต้น เทคนิคการสร้างจำนวนสุ่มเพื่อการจำลองสถานการณ์ การจำลองสถานการณ์ด้วยมือ ภาษาที่ใช้ในการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง หลักและแนวคิดในการปรับปรุงด้วยแบบจำลองสถานการณ์ การประยุกต์การจำลองในปัญหาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123