411204-59ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ การวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการองค์ความรู้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์16:10-19:3027.03.09(คี่)029C40931X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-9-31
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.07**
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.07**
เทคโนโลยีสารสนเทศ [621211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.07**
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.04.07**
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [651214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.04.07**
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ การวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการองค์ความรู้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123