401101-61ฟิสิกส์ 1
Physics 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์พื้นฐาน การสั่นและคลื่น ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คลื่นเสียงและแสง ฟิสิกส์แผนใหม่  
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 401102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1024.223**024C53530X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,52-52-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี12:50-15:2024.205**024C372710X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
27-27-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
กลศาสตร์พื้นฐาน การสั่นและคลื่น ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก คลื่นเสียงและแสง ฟิสิกส์แผนใหม่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123