207217-60การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
Critical Reading in English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบทอ่านเชิงวิพากษ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อระบุความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน ฝึกอ่านเชิงวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.09**029C443311X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-33-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.07**029C433112X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-31-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์08:40-12:009.06.11**009C221111X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [626212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
บทอ่านเชิงวิพากษ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อระบุความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน ฝึกอ่านเชิงวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123